Tháng Chín--------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12

---------------Năm 2019

Những điều cần biết trước
1 X
Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần II
Ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ thiên nhiên như là công trình tạo dựng của Thiên Chúa
Cẩm Trường, Lãng Điền, Mỹ Hòa, Hòa Mỹ, Lâm Sơn chầu lượt
03-08
Kỷ Hợi
2 X
Thứ Hai Tuần XXII Mùa Thường Niên
04-08
3 Tr
Thứ Ba Tuần XXII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng
05-08
4 X
Thứ Tư Tuần XXII Mùa Thường Niên
Kỷ niệm thụ phong Giám mục - Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên
06-08
5 X
Thứ Năm Tuần XXII Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Thánh Têrêxa Calcutta, nữ tu
07-08
6 X
Thứ Sáu Tuần XXII Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Kỷ niệm thụ phong Giám mục - Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long
08-08
7 X
Thứ Bảy Tuần XXII Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
09-08
8 X
Chúa Nhật XXIII Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần III
Thượng Lộc, Vĩnh Hội, Quèn Đông chầu lượt
10-08
9 X
Thứ Hai tuần XXIII Mùa Thường Niên
Thánh Phêrô Claver, linh mục
11-08
10 X
Thứ Ba tuần XXIII Mùa Thường Niên
12-08
11 X
Thứ Tư tuần XXIII Mùa Thường Niên
13-08
12 X
Thứ Năm tuần XXIII Mùa Thường Niên
Danh Thánh Đức Maria
14-08
13 Tr
Thứ Sáu tuần XXIII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
Tết Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi
15-08
14 Đ
Thứ Bảy tuần XXIII Mùa Thường Niên
Lễ kính Suy Tôn Thánh Giá
Tước hiệu Hội Dòng Mến Thánh Giá
16-08
15 X
Chúa Nhật XXIV Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần IV
Xuân An, Làng Truông, Yên Lĩnh (HT), Kỳ Anh, Thanh Hải chầu lượt
17-08
16 Đ
Thứ Hai tuần XXIV Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Cornêliô, giáo hoàng và Thánh Siprianô, giám mục, tử đạo
18-08
17 X
Thứ Ba tuần XXIV Mùa Thường Niên
Thánh Roberto Bellamino, giám mục
19-08
18 X
Thứ Tư tuần XXIV Mùa Thường Niên
20-08
19 X
Thứ Năm tuần XXIV Mùa Thường Niên
Thánh Januariô, giám mục, tử đạo
21-08
20 Đ
Thứ Sáu tuần XXIV Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Anrê Kim, linh mục, tử đạo; Phaolô Chung và các bạn tử đạo, Hàn Quốc
22-08
21 Đ
Thứ Bảy tuần XXIV Mùa Thường Niên
Lễ kính Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
23-08
22 X
Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần I
Đồng Lèn, Tân Yên, Gia Hòa, Tân Phong, Gia Hưng chầu lượt
24-08
23 Tr
Thứ Hai tuần XXV Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Piô Năm Dấu, linh mục
25-08
24 X
Thứ Ba tuần XXV Mùa Thường Niên
26-08
25 X
Thứ Tư tuần XXV Mùa Thường Niên
27-08
26 X
Thứ Năm tuần XXV Mùa Thường Niên
Thánh Cosma và Đamianô, tử đạo
28-08
27 Tr
Thứ Sáu tuần XXV Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục
29-08
28 X
Thứ Bảy tuần XXV Mùa Thường Niên
Thánh Wenceslaus, tử đạo; Thánh Lôrensô Ruiz và các bạn, tử đạo
30-08
29 X
Chúa Nhật XXVI Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần II
Hội Nguyên, Đăng Cao, Đại Yên, Kim Cương chầu lượt
01-09
Kỷ Hợi
30 Tr Thứ Hai tuần XXVI Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
Tối khai mạc Tháng Mân Côi kính Đức Mẹ
02-09