TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH GIÁO PHẬN


 

Giám mục giáo phận: Phaolô Nguyễn Thái Hợp
Giám mục phụ tá, Tổng Đại diện: Phêrô Nguyễn Văn Viên
Chưởng ấn
Chánh Văn phòng
Quản lý giáo phận

BAN TƯ VẤN

BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG LINH MỤC