Bài hát chủ đề và cử điệu mẫu Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVI tại Hải Phòng

670

Đại hội Giới trẻ giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVI sẽ diễn ra tại Giáo phận Hải Phòng vào ngày 14 đến 15 tháng 11 năm 2018. Dưới đây là Bài hát chủ đề và một số bài mẫu cử điệu của Đại hội.

1. Bài hát chủ đề: Tỉnh thức và cầu nguyện



2. Hiệp nhất Phục vụ



3. Ánh sáng của Ngài



4. Sức sống tuổi trẻ


Logo Đại hội Giới trẻ (jpg)

Logo Đại hội Giới trẻ (psd)



Thực hiện: Ban Mục vụ Giới trẻ & Ban Truyền thông GP Hải Phòng