Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật 33 Thường niên B – Mừng trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam

921

Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 125

Download bài hát Hiệp lễ (1) “Máu chứng niềm tin” (pdf)

Download bài hát Hiệp lễ (2) “Một đời nhân chứng” (pdf)

Lm. Thái Nguyên