Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật II Mùa Vọng năm C

1121

Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 125

Download bài hát Hiệp lễ “Hãy dọn đường Chúa” (pdf)

Lm. Thái Nguyên