Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật III Mùa Vọng năm C

920

Download bài hát (pdf) Đáp ca Is 12, 2-6

Download bài hát Hiệp lễ “Chân thành sám hối” (pdf)

Lm. Thái Nguyên