Ban Mục vụ Ơn gọi Giáo phận Hà Tĩnh: Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tu

0

Giáo phận Hà Tĩnh
Ban Mục vụ Ơn gọi và Dòng tu
—————————————————————
Số 02/20 MVOG & DT

Văn Hạnh, ngày 30/9/2020

THÔNG BÁO
V/v. Gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tu

Kính thưa quý Cha, các ứng sinh dự tu và cộng đồng dân Chúa trong Giáo phận,

Theo Thông báo số 01/20 của Ban Mục vụ Ơn gọi về việc nộp hồ sơ đăng ký vào dự tu Giáo phận, thời hạn nộp hồ sơ được ấn định từ ngày 21/7/2020 đến ngày 30/9/2020. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các trường Đại học và Cao đẳng tuyển sinh muộn hơn, và vì vậy nhiều ứng sinh dự tu đến nay vẫn chưa nhận được giấy báo kết quả thi vào Đại học.

Với những lý do đó, Ban Mục vụ Ơn gọi Giáo phận quyết định gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tu thêm 30 ngày nữa. Như vậy, thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự tu năm nay sẽ là 30/10/2020. Các loại giấy tờ của hồ sơ, nơi nộp hồ sơ và các điều kiện đăng ký dự tu vẫn được áp dụng theo Thông báo số 01.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa ban ân sủng và chúc lành cho quý Cha và quý cộng đoàn.

T/M. Ban Mục vụ Ơn gọi và Dòng tu
Lm. Antôn Võ Thành Công