CÁC BAN MỤC VỤ, TÒA ÁN HÔN PHỐI GIÁO PHẬNI. CÁC TRƯỞNG BAN MỤC VỤ
Nhiệm kỳ 2019-2024

  1. Ban Bác ái – Xã hội: Lm. GB. Nguyễn Huy Tuấn

  Đặc trách Mv. Bệnh nhân: Lm. Phêrô Nguyễn Lương Bằng

  1. Ban Công lý và Hòa bình: Lm. Phêrô Trần Đình Lai
  2. Ban Giáo dân và Gia đình: Lm. Giuse Trần Văn Phúc
  3. Ban Giáo dục Kitô giáo: Lm. GB. Nguyễn Khắc Bá
  4. Ban Giáo lý Đức tin: Lm. Giuse Trần Đức Ngợi
  5. Ban Giới trẻ và Thiếu nhi: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Sáng

     Đặc trách Sinh viên: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khánh

  1. Ban Loan báo Tin mừng: Lm. Phêrô Nguyễn Huy Lưu
  2. Ban Mục vụ Di dân: Lm. Tôma Võ Minh Danh

  Đặc trách di dân tại Hoa Kỳ: Lm. GB. Cao Xuân Hưng

  1. Ban Mục vụ Doanh nhân: Lm. Phêrô Nguyễn Đoài
  2. Ban Mục vụ Giới chức: Lm. Giuse Nguyễn Viết Nam
  3. Ban Mục vụ Ơn gọi: Lm. Antôn Võ Thành Công
  4. Ban Phụng vụ: Lm. Antôn Nguyễn Xuân Hồng
  5. Ban Quy hoạch, Dự án: Lm. Phêrô Mai Xuân Ái
  6. Ban Thánh nhạc: Lm. Giuse Nguyễn Công Bình
  7. Ban Truyền thông: Lm. Phaolô Lê Văn Hùng
  8. Ban Văn hóa, Thể thao: Lm. GB. Lưu Ngọc Hùng
  9. Ban Tu sỹ: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tâm
  10. Đặc trách Chủng sinh: Lm. Phaolô Bùi Đình Cao
  11. Đặc trách Phó tế và các Linh mục trong 5 năm đầu: Lm. GB. Nguyễn Khắc Bá     

 

II. TÒA ÁN HÔN PHỐI GIÁO PHẬN
Nhiệm kỳ 2019-2024

 1. Đại diện Tư pháp: Linh mục Phêrô Nguyễn Đoài                                             
 2. Thẩm phán: Linh mục Antôn Nguyễn Thanh Tịnh 
 3. Thẩm phán: Lm. GB. Nguyễn Khắc Bá
 4. Công tố viên: Linh mục Antôn Võ Thành Công 
 5. Bảo hệ viên: Linh mục Giuse Nguyễn Xuân Vinh 
 6. Lục sự, Luật sư, Dự thẩm: Linh mục Phaolô Lê Văn Hùng 
 7. Lục sự, Luật sư, Dự thẩm: Linh mục Giuse Trần Văn Học 
 8. Lục sự, Dự thẩm: Nữ tu Matta Phùng Thị Lụa