Cáo phó: Ông cố Giuse Hoàng Quang Hạnh – Thân phụ Sr. Maria Hoàng Thị Anh, Dòng MTG Vinh, qua đời

442