Cáo phó – Ông cố Vincente Đinh Khắc Quán, thân phụ Linh mục Anphong Đinh Khắc Phú (Quyền Quản xứ Giáo xứ Lộc Thủy) qua đời

562