Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chia sẻ về hội nghị thường niên 2020

177

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng – Tổng Giám mục TGP Sài Gòn đã chia sẻ về hội nghị thường niên 2020 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Truyền thông TGP Sài Gòn