Giáo hạt Ngàn Phố

Quản hạt: Lm. Giuse Trần Đức Ngợi
Sở hạt: Giáo xứ Kẻ Mui
Số giáo xứ: 7
Số giáo dân (năm 2021): 13.992