Giáo hạt Trung Nghĩa

Quản hạt: Lm. Phêrô Lê Nam Cao
Sở hạt: Giáo xứ Trung Nghĩa
Số giáo xứ: 8
Số giáo dân (năm 2021): 18.915