Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh: Tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

332

Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh