Người Công giáo tăng khắp nơi trên thế giới ngoại trừ châu Âu

418

Ngày 19 tháng 10 – 2018, hãng tin Vatican Fides, trực thuộc Bộ Phúc âm hóa các dân tộc cho biết, con số người Công giáo trên thế giới tăng 14,2 triệu người, dù con số này đã giảm ở châu Âu trong năm 2016.

Trên 7,4 tỷ người trên hoàn cầu, có 1,3 tỷ người Công giáo. Con số này giảm 0,05% trên tổng số dân, cũng như năm trước, trên toàn cầu có khoảng 14 triệu người được rửa tội, trong số này ở châu Phi có 6,2 triệu người, ở châu Mỹ có 6 triệu người và ở châu Á có gần 2 triệu người.

Chỉ có ở châu Âu là số người Công giáo giảm, trong một năm bị mất 240.000 người rửa tội trong khi dân số châu Âu lại tăng 2,3 triệu người.

Nhìn chung, số dân cho mỗi linh mục tăng lên 14.336. Sự gia tăng này ảnh hưởng đến tất cả các châu lục, ngoại trừ châu Á.

Ít linh mục và chủng sinh hơn

Năm nay thêm một lần nữa, số lượng linh mục trên thế giới đã giảm xuống còn 414.969 linh mục. Châu Âu là châu lục có sự sụt giảm đáng kể, với 2.583 linh mục ít hơn. Cũng trong năm nay, nước Mỹ mất 589 linh mục. Châu Phi tăng 1.181 linh mục và châu Á tăng 1.304, châu Đại Dương vẫn ổn định.

Chính xác hơn, số linh mục giáo phận tăng lên 281.831. Và ở đây cũng vậy, chỉ có châu Âu là giảm 1.611 linh mục. Sự gia tăng tập trung ở châu Phi là 983, ở Mỹ là 180, ở châu Á là 744 và châu Đại Dương là 21 linh mục. Còn số lượng linh mục dòng tu đã giảm 1.004 tu sĩ, còn khoảng 133.138 tu sĩ. Con số các linh mục dòng tăng ở châu Phi và châu Á nhưng giảm ở Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương.

Còn đối với 116.160 chủng sinh, có 71.117 chủng sinh thuộc giáo phận và 45.043 chủng sinh tu dòng, số lượng của họ đã giảm tổng thể trong năm nay. Sự gia tăng đáng kể nhất là ở châu Phi và châu Á, trong khi giảm ở Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương. Đối với các chủng sinh tu dòng, con số của họ chỉ tăng ở châu Phi và giảm ở Mỹ, châu Á, châu Âu và châu Đại Dương. 

Thầy phó tế vĩnh viễn nhiều hơn

Mặt khác, số lượng các thầy phó tế vĩnh viễn ngày càng tăng: có 45.609 thầy thuộc giáo phận và 703 thầy phó tế dòng. Ở Mỹ có 842 thầy phó tế, ở Âu châu có 145, tại đây họ phát triển nhiều nhất, tiếp theo là châu Đại Dương, châu Phi và châu Á. Sự gia tăng các thầy phó tế vĩnh viễn của các giáo phận gồm tất cả các châu lục ngoại trừ châu Á. Ở châu Phi tăng 36, ở Mỹ tăng 807, ở châu Âu tăng 30 và châu Đại Dương tăng 47. Còn số thầy phó tế thuộc các nhà dòng thì tăng ở Mỹ và châu Âu, còn giảm ở châu Phi và châu Đại Dương.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch