Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy: Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh hiệp thông với Giáo Hội Pháp

598

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, hiệp thông với Giáo Hội Pháp và nước Pháp trong biến cố Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy vào ngày 15/4/2019.