Phỏng vấn cha Laurent Gatinois – Một ông Tây nói tiếng Việt

470

Cha Laurent Gatinois, thuộc Hội thừa sai Paris (MEP), đang giúp chuẩn bị hồ sơ phong thánh theo đề nghị của HĐGM Việt Nam. Cha đang theo một khoá học tại Roma về việc chuẩn bị hồ sơ cho trong tiến trình phong thánh trong Giáo hội.

Vatican News Tiếng Việt đã mời cha đến phòng quay của Vatican News tại Roma để có một cuộc phỏng vấn.

Sau đây là cuộc phỏng vấn cha Laurent Gatinois do Văn Yên, SJ, thực hiện