Trực tiếp: Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVI tại Hải Phòng, 14-15/11/2018

898

Phần 1: Đón tiếp

Phần 2: Khai mạc

Phần 3: Giáo lý

Phần 4: Diễn nguyện

Phần 5: Giao lưu và chia sẻ giáo lý

Phần 6: Thánh lễ Tạ ơn – Bế mạc Đại hội