VPTGM – Thông báo về việc bà Matta Nguyễn Thị Hải, Dì của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, qua đời

1138