VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH

Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Email: hatinh@cbc-vietnam.org
Số điện thoại: 0.865.165.167

Thư ký: Lm. Phêrô Nguyễn Đoài

Trợ lý: Nữ tu Anna Phan Thị Thường