Lịch Phụng vụ Giáo phận

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
NĂM B (2020 – 2021)

NĂM 2021
THÁNG GIÊNG 

01/01 Tr Thứ sáu. Cuối tuần Bát Nhật GS.Đầu tháng.

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Lễ Trọng. Quan Thầy Giáo phận.

Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.

Ngày thế giới hoà bình. Đấng thường quyền sở tại có thể cho cử hành Thánh lễ cầu cho Hòa bình.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Sen Bàng (2004).

 

 

18/11
02/01 Tr Thứ bảy tuần I GS. Đầu tháng.

Lễ nhớ Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nadien, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.

1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

(Nếu cử hành lễ Hiển Linh vào chiều thứ 7: Lấy bài lễ vọng. Nếu cử hành vào buổi tối: Lấy bài lễ chính ngày).

 

 

19/11
03/01 Tr CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH.

Lễ trọng. Lễ cho giáo dân.

Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

Thanh Hải chầu lượt.

372. Lương tâm luân lý là gì?

Hiện diện trong sâu thẳm lòng người, lương tâm luân lý là một phán đoán của lý trí, vào lúc cần thiết, thúc đẩy con người làm lành lánh dữ. Nhờ lương tâm luân lý, con người nhận thức được phẩm chất luân lý của một hành vi sẽ làm hay đã làm, và đảm nhận trách nhiệm về hành vi đó. Khi lắng nghe tiếng nói của lương tâm luân lý, con người khôn ngoan có thể nghe được tiếng Thiên Chúa nói với mình.

 

 

 

20/11
04/01 Tr Thứ hai sau lễ Hiển Linh. Tv tuần II.

Thánh Elizabeth Ann Seton.

1Ga 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25.

 

 

21/11
05/01 Tr Thứ ba sau lễ Hiển Linh.

Thánh Gioan Neumann, giám mục.

1Ga 4,7-10; Mc 6,34-44.

 

 

22/11
06/01 Tr Thứ tư sau lễ Hiển Linh.

1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52.

 

 

23/11
07/01 Tr Thứ năm sau lễ Hiển Linh. Đầu tháng.

Thánh Râymunđô, linh mục.

1Ga 4,19-5,4; Lc 4,14-22a.

 

 

24/11
08/01 Tr Thứ sáu sau lễ Hiển Linh.

1Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.

 

 

25/11
09/01 Tr Thứ bảy sau lễ Hiển Linh.

1Ga 5,14-21; Ga 3,22-30.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Thổ Hoàng (2015) và Đông Yên (2018).

 

 

26/11
10/01 Tr CHÚA NHẬT I TN.

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa.

Is 55,1-11; 1Ga 5,1-9; Mt 1,7-11.

Thọ Vực, xứ Chày chầu lượt.

373. Phẩm giá con người đòi buộc điều gì đối với lương tâm luân lý?

Phẩm giá con người đòi hỏi sự ngay thẳng của lương tâm luân lý, có nghĩa là lương tâm phải phù hợp với điều công chính và tốt lành dựa theo lý trí và Lề luật của Thiên Chúa. Căn cứ vào phẩm giá nhân vị như thế, con người không thể bị ép buộc phải hành động nghịch lại với lương tâm mình, cũng như không thể bị ngăn cản, trong các giới hạn của công ích, hành động theo lương tâm mình, nhất là trong lãnh vực tôn giáo.

 

 

27/11
11/01 X

 

Thứ hai tuần I TN. Tv Tuần I.

Dt 1,1-6; Mc 1,14-20.

Bài đọc 1 trong ngày thường niên lấy bài năm lẻ (I). Chúa nhật: Năm B.

 

 

28/11
12/01 X Thứ ba tuần I TN.

Dt 2,5-12; Mc 1,21-28.

 

 

29/11
13/01 X Thứ tư tuần I TN.

Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.

 

 

01/12

Canh Tý

14/01 X Thứ năm tuần I TN.

Dt 3,7-14; Mc 1,40-45.

 

 

02/12
15/01 X Thứ sáu tuần I TN.

Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12.

 

 

03/12

 

16/01 X Thứ bảy tuần I TN.

Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.

 

 

04/12
17/01 X CHÚA NHẬT II TN. Tv tuần II.

1Sm3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42.

Hướng Phương chầu lượt.

374. Làm sao đào tạo lương tâm ngay thẳng và chân thật?

Lương tâm luân lý ngay thẳng và chân thật được đào tạo qua giáo dục, qua việc thấm nhuần Lời Chúa và các giáo huấn của Hội thánh. Lương tâm luân lý được các hồng ân Chúa Thánh Thần nâng đỡ và được các lời khuyên bảo của những người khôn ngoan trợ giúp. Ngoài ra, cầu nguyện và xét mình cũng đóng góp rất nhiều vào việc đào tạo luân lý.

 

 

 

05/12
18/01 X Thứ hai tuần II TN.

Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.

Bắt đầu tuần cầu nguyện cho Kitô giáo hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành Thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất, kể cả trong ngày Chúa nhật.

 

 

 

06/12
19/01 X Thứ ba tuần II TN.

Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.

 

 

 

07/12
20/01 X Thứ tư tuần II TN.

Thánh Phabianô, giáo hoàng, tử đạo; Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ).

Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.

 

 

 

08/12
21/01 Đ Thứ năm tuần II TN.

Lễ nhớ Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo.

Dt 7,25-8,6; Mc 3,7-12.

 

 

09/12
22/01 X Thứ sáu tuần II TN.

Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ).

Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.

 

 

10/12
23/01 X Thứ bảy tuần II TN.

Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.

 

 

11/12
24/01 X CHÚA NHẬT IIITN. Tv tuần III.

Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20.

Đông Cường, Tân Mỹ chầu lượt.

375. Ðâu là những quy tắc mà lương tâm luôn phải theo?

Có ba qui tắc căn bản: 1) Không bao giờ được làm điều xấu đểđạt tới điều tốt; 2) Luật vàng: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12); 3) Ðức ái Kitô giáo luôn đòi hỏi tôn trọng thanh ân và lương tâm của họ, mặc dù điều đó không có nghĩa là chấp nhận một điều xấu khách quan như là một điều tốt.

 

 

12/12
25/01 Tr Thứ hai tuần III TN.

Lễ kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại.

Cv 22,3-16 hoặc 9,1-22; Mc 16,15-18.

Kết thúc tuần cầu nguyện cho Kitô giáo hợp nhất.

 

 

13/12
26/01 Tr Thứ ba tuần III TN.

Lễ nhớ Thánh Timôthê và Thánh Titô, giám mục.

Lễ nhớ: 2Tm 1,1-8 hoặc Tt 1,1-5; Lc 10,1-9.

Ngày thường: Dt 10,1-10; Mc 3,31-35.

 

 

14/12
27/01 X Thứ tư tuần III TN.

Thánh Angiêla Mêrisi, trinh nữ (Tr).

Dt 10,11-18; Mc 4,1-20.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Mỹ Lộc (2015).

 

 

15/12
28/01 Tr Thứ năm tuần III TN.

Lễ nhớ Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.

Dt 10,19-25; Mc 4,21-25.

 

 

16/12
29/01 X Thứ sáu tuần III TN.

Dt 10,32-39; Mc 4,26-34.

 

 

17/12
30/01 X Thứ bảy tuần III TN.

Dt 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41.

 

 

18/12
31/01 X CHÚA NHẬT IV TN. Tv tuần IV.

Đnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28.

Tràng Đình, Phù Kinh chầu lượt.

376. Lương tâm có thể đưa ra những phán đoán sai lầm không?

Con người phải luôn tuân theo phán đoán chắc chắn của lương tâm mình; nhưng lương tâm cũng có thể đưa ra những phán đoán sai lầm, vì không phải lúc nào người ta cũng tránh được lầm lỗi của mình. Tuy nhiên, người ta không thể qui trách nhiệm cho người thực hiện điều xấu vì sự thiếu hiểu biết ngoài ý muốn, cả khi đó là một điều xấu khách quan. Chính vì thế, con người phải vận dụng hết mọi khả năng để giúp lương tâm luân lý tránh khỏi những sai lầm.

 

 

 

19/12