Giáo hạt Bình ChínhQuản hạt: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Sáng

Sở hạt: Giáo xứ Hướng Phương
Số giáo xứ: 10

Số giáo dân (năm 2017): 31.332