Giáo hạt Hòa NinhQuản hạt: Lm. Phêrô Phan Văn Đồng

Sở hạt: Giáo xứ Hòa Ninh
Số giáo xứ: 9

Số giáo dân (năm 2017): 23.830