Giáo hạt Kỳ AnhQuản hạt: Lm. Giuse Nguyễn Công Bình

Sở hạt: Giáo xứ Kỳ Anh
Số giáo xứ: 10

Số giáo dân (năm 2017): 19.565