Giáo hạt Kỳ AnhQuản hạt: Lm. Giuse Nguyễn Công Bình

Sở hạt: Giáo xứ Kỳ Anh
Số giáo xứ: 11

Số giáo dân (năm 2021): 20.953