Giáo hạt Can LộcQuản hạt: Lm. G.B. Trần Văn Trinh

Sở hạt: Giáo xứ Tiếp Võ
Số giáo xứ: 13

Số giáo dân (năm 2017): 28.564