Giáo hạt Can Lộc

Quản hạt: Lm. GB. Nguyễn Khắc Bá
Sở hạt: Giáo xứ Tân Vĩnh
Số giáo xứ: 10
Số giáo dân (năm 2017): 23.176