Giáo hạt Văn HạnhQuản hạt: Lm. Phêrô Hoàng Biên Cương

Sở hạt: Giáo xứ Văn Hạnh
Số giáo xứ / chuẩn giáo xứ: 15

Số giáo dân (năm 2017): 43.899