Giáo hạt Nghĩa YênQuản hạt: Lm. Phêrô Trần Đình Lai

Sở hạt: Giáo xứ Nghĩa Yên
Số giáo xứ: 10

Số giáo dân (năm 2017): 23.176