TGM-GPHT: Thông báo Thành lập Giáo xứ và Chuẩn Giáo xứ mới

2571 lượt xem

Số: 08/2023/TB-VPTGM

Văn Hạnh, ngày 22 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO
V/v: Thành lập Giáo xứ và Chuẩn Giáo xứ mới

Kính gửi: Quý Cha và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Hà Tĩnh

Để đáp ứng nhu cầu mục vụ của Giáo phận, căn cứ các quy định của Giáo luật, Đức Giám mục Giáo phận Louis Nguyễn Anh Tuấn đã ký các Quyết định thành lập các Giáo xứ và Chuẩn Giáo xứ mới. Văn phòng Tòa Giám mục thông báo các Giáo xứ và Chuẩn Giáo xứ mới được chính thức thành lập để quý Cha và Cộng đoàn tiện liên lạc công việc:

1. QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP GIÁO XỨ

Trừ Giáo xứ Diên Phúc được thành lập từ việc tách Giáo họ Diên Phúc khỏi Giáo xứ Đan Sa, còn lại các Giáo xứ khác đều được thành lập trên cơ sở Chuẩn Giáo xứ đã được công bố trước đây:

 1. Giáo xứ Đồng Hòa, hạt Kỳ Anh, thuộc xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
 2. Giáo xứ Cửa Sót, hạt Trung Nghĩa, thuộc xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
 3. Giáo xứ Tân Vĩnh, hạt Can lộc, thuộc thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
 4. Giáo xứ Yên Lĩnh, hạt Nghĩa Yên, thuộc xã Xuân Hồng, huyện Nghị Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
 5. Giáo xứ Vĩnh Luật, hạt Trung Nghĩa, thuộc xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tĩnh Hà Tĩnh.
 6. Giáo xứ Kim Sơn, hạt Kỳ Anh, thuộc xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
 7. Giáo xứ Phúc Thành, hạt Cẩm Xuyên, thuộc xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
 8. Giáo xứ Vĩnh Cư, hạt Ngàn Sâu, thuộc xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
 9. Giáo xứ Làng Khe, hạt Trung Nghĩa, thuộc xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
 10. Giáo xứ Hương Bình, hạt Văn Hạnh, thuộc xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
 11. Giáo xứ Bàu Sen, hạt Nguồn Son, thuộc xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 12. Giáo xứ Thanh Hải, hạt Tam Tòa, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 13. Giáo xứ Hòa Đồng, hạt Hòa Ninh, thuộc xã Quảng Hòa, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
 14. Giáo xứ Phù Ninh, hạt Bình Chính, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 15. Giáo xứ Diên Phúc, hạt Bình Chính, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

2. QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHUẨN GIÁO XỨ

Đang khi gửi hồ sơ đề nghị Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận việc chia tách và thành lập Giáo xứ mới, để đáp ứng nhu cầu khẩn thiết của việc mục vụ, Tòa Giám mục đã quyết định thành lập 02 Chuẩn Giáo xứ mới:

 1. Chuẩn Giáo xứ Mân Côi (Gồm Giáo họ Vĩnh Sơn – họ Trị sở, Giáo họ Vĩnh Điền và Giáo điểm Vĩnh Quang thuộc Giáo xứ Kẻ Mui), hạt Ngàn Phố, thuộc xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.
 2. Chuẩn Giáo xứ Chay (Gồm giáo họ Chay được tách từ Giáo xứ Diên trường), hạt Hòa Ninh, thuộc xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Văn phòng cũng thông báo cho các tổ chức có tên trên đây, liên lạc với Văn phòng Tòa Giám mục để nhận Quyết định thành lập và hoàn thành các thủ tục nếu cần.

Trong Chúa Giêsu Kitô!

 

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC HÀ TĨNH

Linh mục Phêrô Nguyễn Đoài,
Chánh Văn phòng.

(Đã ấn ký)

TẢI XUỐNG THÔNG BÁO (PDF) TẠI ĐÂY

Trả lời