Giáo hạt Minh CầmQuản hạt: Lm. Phêrô Lê Thanh Hồng

Sở hạt: Giáo xứ Minh Cầm
Số giáo xứ: 9

Số giáo dân (năm 2021): 21.910