Giáo hạt Nguồn SonQuản hạt: Lm. Phêrô Trần Ngọc Hướng

Sở hạt: Giáo xứ Đồng Troóc
Số giáo xứ: 12

Số giáo dân (năm 2021): 26.937