Giáo hạt Nguồn SonQuản hạt: Lm. Phêrô Trần Ngọc Hưởng

Sở hạt: Giáo xứ Đồng Troóc
Số giáo xứ: 17

Số giáo dân (năm 2017): 32.100