Giáo phận Hà Tĩnh: Thông báo thành lập các Giáo hạt, Giáo xứ mới và bổ nhiệm, thuyên chuyển Linh mục

28645 lượt xem

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com

Phone: 0865 165 167
Website: giaophanhatinh.net
———————————-
Số 01/2021/TB-VPTGM

Văn Hạnh, ngày 10 tháng 01 năm 2021 

THÔNG BÁO
Vv. Lập các hạt, các xứ mới và bổ nhiệm, thuyên chuyển linh mục

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sỹ nam nữ, Quý Chủng sinh
và Cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Hà Tĩnh.

Ngày 01/01/2021, Đức Giám mục Giáo phận đã ký các Quyết định từ 01 đến 42/2021/QĐ-BNLM về việc thành lập các chuẩn giáo xứ mới; chia tách, thành lập các hạt mới, chấp thuận đơn nghỉ hưu của một số linh mục. Ngày 08/01/2021, Đức cha ký các quyết định từ 01 đến 39/2021/QĐ-BNLM về việc bổ nhiệm, thuyên chuyển linh mục. Vậy, Văn phòng Tòa Giám mục thông báo đến Quý Cha, Quý Tu sỹ nam nữ, Quý Chủng sinh và Cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Hà Tĩnh các thông tin như sau:

A. THÀNH LẬP CÁC CHUẨN GIÁO XỨ

 1. Chuẩn Giáo xứ Văn Hòa, bao gồm các giáo họ Văn Hội và Nhân Hòa, được tách từ Giáo xứ Tĩnh Giang, Giáo hạt Văn Hạnh. Trụ sở Chuẩn Giáo xứ đặt tại Nhà thờ Văn Hội, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
 2. Chuẩn Giáo xứ Làng Khe, tách từ Giáo xứ Thu Chỉ, Giáo hạt Văn Hạnh. Trụ sở Chuẩn Giáo xứ đặt tại Nhà thờ Làng Khe, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
 3. Chuẩn Giáo xứ Phúc Thành, bao gồm các giáo họ Tân Yên, Kẻ Gai và Bến Đá, tách từ Giáo xứ Vạn Thành, Giáo hạt Cẩm Xuyên. Trụ sở Chuẩn Giáo xứ đặt tại Nhà thờ Kẻ Gai, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
 4. Chuẩn Giáo xứ Vĩnh Cư, tách từ Giáo xứ Chúc A, Giáo hạt Ngàn Sâu. Trụ sở Chuẩn Giáo xứ đặt ở Nhà thờ Vĩnh Cư, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
 5. Chuẩn Giáo xứ Hòa Đồng, (tên cũ là Xóm Đồng), tách từ Giáo xứ Hòa Ninh, Giáo hạt Hòa Ninh. Trụ sở Chuẩn Giáo xứ đặt tại Nhà thờ Hòa Đồng, xã Quảng Hòa, tx. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
 6. Chuẩn Giáo xứ Hội Nghĩa, tách từ Giáo xứ Gia Hưng, Giáo hạt Nguồn Son. Trụ sở Chuẩn Giáo xứ đặt ở Nhà thờ Hội Nghĩa, tt. Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

  B. THÀNH LẬP, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI CÁC GIÁO HẠT
  I. Thành lập các giáo hạt mới
  1. Giáo hạt Ngàn Phố, được tách từ Giáo hạt Nghĩa Yên bao gồm các giáo xứ Kẻ Mui, Kẻ Đọng, Đông Tràng, Đức Vọng, Antôn Khe Sắn, Kim Cương, Chuẩn Giáo xứ Truyền Tin, các giáo điểm Vĩnh Điền, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn và Vĩnh Hương. Trụ sở Giáo hạt đặt ở Giáo xứ Kẻ Mui, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
  2. Giáo hạt Trung Nghĩa, được tách từ Giáo hạt Văn Hạnh bao gồm các giáo xứ Trung Nghĩa, Cửa Sót, Vĩnh Luật, Xuân Tình, Mỹ Lộc, Thu Chỉ, Chuẩn giáo xứ Làng Khe và Giáo xứ Cam Lâm (nguyên thuộc hạt Can Lộc). Trụ sở Giáo hạt đặt ở Giáo xứ Trung Nghĩa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
  3. Giáo hạt Tam Tòa, được tách từ Giáo hạt Nguồn Son bao gồm các giáo xứ Tam Tòa, Hà Lời, Sen Bàng, Trung Quán, Bình Thôn, Hoành Phổ, Phúc Tín và các chuẩn giáo xứ Bồng Lai và Thanh Hải. Trụ sở Giáo hạt đặt ở Giáo xứ Tam Tòa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

  II. Điều chỉnh địa giới một số giáo hạt
 1. Giáo hạt Nghĩa Yên: Tách các giáo xứ Tiếp Võ, Gia Hòa và Chuẩn Giáo xứ Yên Lĩnh từ Giáo hạt Can Lộc để nhập vào Giáo hạt Nghĩa Yên. Giáo hạt Nghĩa Yên sau khi được chia tách, sáp nhập bao gồm các giáo xứ Nghĩa Yên, Thọ Ninh, Đông Cường, Kẻ Tùng, Tiếp Võ, Gia Hòa, Chuẩn Giáo xứ Yên Lĩnh và Chuẩn Giáo xứ Thượng Ích.
 2. Giáo hạt Can Lộc bao gồm Chuẩn Giáo xứ Tân Vĩnh và các giáo xứ Kim Lâm, Tân Sơn, Tràng Đình, Tân Thành, Hòa Mỹ, Trại Lê, Tam Đa và Phương Mỹ.
 3. Giáo hạt Văn Hạnh bao gồm các giáo xứ Văn Hạnh, An Nhiên, Lộc Thủy, Chân Thành, Tĩnh Giang, Hòa Thắng, Hương Bình, Kẻ Đông và các chuẩn giáo xứ Tiến Thủy, Tân Lâm và Văn Hòa.
 4. Giáo hạt Nguồn Son bao gồm các giáo xứ Đồng Troóc, Khe Ngang, Gia Hưng, Chày, Khe Gát, Tam Trang, Cây Lim, Yên Giang và các chuẩn giáo xứ Bàu Sen, Thanh Thủy và Hội Nghĩa.

 C. CÁC LINH MỤC NGHỈ HƯU; THUYÊN CHUYỂN, BỔ NHIỆM LINH MỤC

I. Các linh mục nghỉ hưu

 1. Linh mục Phêrô Trần Phúc Chính (nguyên Quản xứ Mỹ Lộc, Hạt Văn Hạnh).
 2. Linh mục Phêrô Nguyễn Huy Hoàng (nguyên Quản xứ Kim Lâm, Hạt Can Lộc).
 3. Linh mục Micae Hồ Thái Bạch (nguyên Quản Chuẩn Giáo xứ Thanh Hà, Hạt Hòa Ninh).

 II. Bổ nhiệm, thuyên chuyển linh mục

 1. Linh mục Phêrô Trần Văn Thành được bổ nhiệm làm Quản hạt Tam Tòa.
 2. Linh mục Giuse Trần Đức Ngợi được bổ nhiệm làm Quản hạt Ngàn Phố.
 3. Linh mục Phaolô Nguyễn Minh Sáng, nguyên Quản xứ Phù Kinh, Giáo hạt Minh Cầm, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Hướng Phương, Quản hạt Bình Chính.
 4. Linh mục Phêrô Phan Văn Đồng, nguyên Quản xứ Chuẩn Giáo xứ Cửa Sót, Giáo hạt Trung Nghĩa, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Hòa Ninh, Quản hạt Hòa Ninh.
 5. Linh mục Giuse Nguyễn Công Bình, nguyên Quản xứ Trung Nghĩa, Giáo hạt Trung Nghĩa, nay được bổ nhiệm là Quản xứ Kỳ Anh, Quản hạt Kỳ Anh.
 6. Linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Đình, nguyên Quản xứ Hòa Ninh, Quản Hạt Hòa Ninh, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Tràng Lưu, Quản hạt Ngàn Sâu.
 7. Linh mục Phêrô Lê Nam Cao, nguyên Quản xứ Kỳ Anh, Quản Hạt Kỳ Anh, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Trung Nghĩa, Quản hạt Trung Nghĩa.
 8. Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Quyết Chiến (Dòng Vinh Sơn) được bổ nhiệm làm Quản xứ Sen Bàng, Giáo hạt Tam Tòa.
 9. Linh mục Antôn Nguyễn Thanh Tịnh, nguyên Phó Chưởng ấn Tòa Giám mục, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Hà Lời, Giáo hạt Tam Tòa kiêm Trưởng Ban Truyền thông Giáo phận.
 10. Tân Linh mục Giuse Nguyễn Văn Chính được bổ nhiệm làm Quản xứ Chuẩn Giáo xứ Hội Nghĩa, Giáo hạt Nguồn Son.
 11. Tân Linh mục Anphong Trần Đình Chung được bổ nhiệm làm Quản xứ Khe Ngang, Giáo hạt Nguồn Son.
 12. Tân Linh mục Gioan Baotixita Lê Quốc Hưng được bổ nhiệm làm Quản xứ Chuẩn Giáo xứ Ba Đồn, Giáo hạt Bình Chính.
 13. Tân Linh mục Phêrô Mai Văn Trung được bổ nhiệm làm Quản xứ Chuẩn Giáo xứ Hòa Đồng, Giáo hạt Hòa Ninh.
 14. Tân Linh mục Phêrô Lê Văn Khoa được bổ nhiệm làm Quản xứ Chuẩn Giáo xứ Thanh Hà, Giáo hạt Hòa Ninh.
 15. Tân Linh mục Phêrô Khoa Phạm Thành Luân được bổ nhiệm làm Quản xứ Vĩnh Phước, Giáo hạt Hòa Ninh.
 16. Linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Toàn, nguyên Quản xứ Vĩnh Phước, Giáo hạt Hòa Ninh nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Liên Hòa, Giáo hạt Hòa Ninh.
 17. Linh mục Phêrô Dương Sỹ Nho, nguyên Quản xứ Hà Lời, Giáo hạt Tam Tòa, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Giáp Tam, Giáo hạt Hòa Ninh.
 18. Linh mục Giuse Hoàng Cung (vừa kết thúc du học), nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Phù Kinh, Giáo hạt Minh Cầm.
 19. Tân Linh mục Antôn Lê Thanh Tuấn được bổ nhiệm làm Quản xứ Minh Tú, Giáo hạt Minh Cầm.
 20. Linh mục Phêrô Nguyễn Đại, nguyên Quản xứ Chuẩn Giáo xứ Ba Đồn, Giáo hạt Bình Chính, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Thiên Lý, Giáo hạt Kỳ Anh.
 21. Linh mục Phêrô Ngô Văn Trực (Dòng Thánh Thể) được bổ nhiệm làm Quản xứ Xuân Sơn, Giáo hạt Kỳ Anh.
 22. Linh mục Phêrô Hoàng Quốc Phong, nguyên Quản xứ Hòa Thắng, Giáo hạt Văn Hạnh, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Dũ Lộc, Giáo hạt Kỳ Anh.
 23. Linh mục Antôn Phạm Thế Hưng, nguyên Quản xứ Lạc Sơn, Giáo hạt Cẩm Xuyên, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Dũ Thành, Giáo hạt Kỳ Anh.
 24. Linh mục Phanxicô Xaviê Phan Khánh Dư, nguyên Quản xứ Thiên Lý, Giáo hạt Kỳ Anh, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Lạc Sơn, Giáo hạt Cẩm Xuyên.
 25. Tân Linh mục Anphong Nguyễn Thanh Nhàn được bổ nhiệm làm Quản xứ Chuẩn Giáo xứ Phúc Thành, Giáo hạt Cẩm Xuyên.
 26. Linh mục Giuse Nguyễn Xuân Vinh, nguyên Quản xứ Khe Ngang, Giáo hạt Nguồn Son, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Chuẩn Giáo xứ Cửa Sót, Giáo hạt Trung Nghĩa.
 27. Linh mục Giuse Trần Văn Học, nguyên Phó Giám đốc Tiền Chủng viện, Trưởng Ban Truyền thông, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Mỹ Lộc, Giáo hạt Trung Nghĩa.
 28. Tân Linh mục Antôn Nguyễn Minh Tâm được bổ nhiệm làm Quản xứ Hòa Thắng, Giáo hạt Văn Hạnh.
 29. Tân Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khánh được bổ nhiệm làm Quản xứ Chuẩn Giáo xứ Văn Hòa, Giáo hạt Văn Hạnh.
 30. Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Huy Tuấn, nguyên Quản xứ Tràng Lưu, Quản hạt Ngàn Sâu, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Kim Lâm, Giáo hạt Can Lộc.
 31. Linh mục Gioan Nguyễn Phương Hướng, nguyên Quản xứ Hướng Phương, Quản hạt Bình Chính, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Tràng Đình, Giáo hạt Can Lộc.
 32. Linh mục Giuse Trần Thuật, nguyên Quản xứ Dũ Lộc, Giáo hạt Kỳ Anh, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Tân Hội, Giáo hạt Ngàn Sâu.
 33. Linh mục Phêrô Trần Phúc Trì, nguyên Quản xứ Đông Cường, Giáo hạt Nghĩa Yên, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Gia Phổ, Giáo hạt Ngàn Sâu.
 34. Tân Linh mục Phêrô Hoàng Quốc Việt được bổ nhiệm làm Quản xứ Thượng Bình, Giáo hạt Ngàn Sâu.
 35. Tân Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Phục được bổ nhiệm làm Quản xứ Chuẩn Giáo xứ Truyền Tin, Giáo hạt Ngàn Phố.
 36. Linh mục Gioan Baotixita Cao Đình Hải, nguyên Quản xứ Xuân Sơn, Giáo hạt Kỳ Anh, nay được bổ nhiệm làm Quản xứ Đông Cường, Giáo hạt Nghĩa Yên.
 37. Tân Linh mục Antôn Trần Văn Dũng được bổ nhiệm làm Phó Chưởng ấn Tòa Giám mục kiêm Phó Ban Truyền thông Giáo phận.
 38. Tân Linh mục Phêrô Võ Tá Luyện được bổ nhiệm làm mục vụ di dân tại Anh Quốc.
 39. Linh mục Micae Vũ Đức Mai, CSF được bổ nhiệm làm Quản xứ Chuẩn Giáo xứ Vĩnh Cư, Giáo hạt Ngàn Sâu.
 40. Linh mục Đaminh Maria Nguyễn Văn Nguyên, CRM được bổ nhiệm làm Phó xứ Giáo xứ Kẻ Mui, hạt Ngàn Phố, đặc trách các Giáo họ Vĩnh Sơn, Vĩnh Điền và Giáo điểm Vĩnh Quang, hạt Ngàn Phố.
 41. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thiện, nguyên quản xứ Sen Bàng, nay được tạm nghỉ mục vụ để lo cho sức khoẻ.

Quý cha được bổ nhiệm, thuyên chuyển ở trên nhận quyết định bổ nhiệm và tuyên xưng Đức tin vào lúc 15h00, thứ Hai, ngày 18/01/2021 tại Nhà nguyện Tòa Giám mục. (Xin Quý cha mang theo áo chùng thâm và áo surplice).

Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho Giáo phận và cách riêng cho các linh mục nghỉ hưu cũng như được bổ nhiệm, thuyên chuyển trong dịp này.

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC

Lm. Phêrô Nguyễn Đoài
Chưởng ấn

Trả lời