TGM-GPHT: Thông báo Danh sách Hội Đồng Linh Mục và Các giáo vụ quan trọng khác của giáo phận.

8101 lượt xem

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Website: http://giaophanhatinh.org
Email: hatinh@cbc-vietnam.org
Phone: (+84) 865 165 167

Số: 09/2023/TB-TGM                                                   

 Văn Hạnh, ngày 22 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

HỘI ĐỒNG LINH MỤC GIÁO PHẬN
CÁC GIÁO VỤ QUAN TRỌNG, CÁC CHA QUẢN HẠT, BAN TƯ VẤN
VÀ CÁC CHA TRƯỞNG BAN MỤC VỤ CỦA GIÁO PHẬN

Căn cứ các quy định liên quan của Bộ Giáo luật 1983;
Căn cứ Kim Chỉ Nam mà Giáo phận Hà Tĩnh đang áp dụng;
Căn cứ Quy Chế Hội Đồng Linh Mục Giáo Phận Hà Tĩnh được ban hành theo Quyết định số 15/2019/QĐ-GM ngày 20/5/2019;
Căn cứ kết quả cuộc họp Linh mục đoàn Giáo phận Hà Tĩnh ngày 05/7/2023;
Căn cứ nhu cầu mục vụ và điều kiện thực tế của Giáo phận Hà Tĩnh;
Sau khi cầu nguyện và bàn hỏi với những người hữu trách;
Tôi ký tên dưới đây là Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh công bố Danh sách Hội Đồng Linh Mục Giáo phận, Các giáo vụ quan trọng, Các Cha quản hạt, Ban Tư vấn, Các Cha trưởng Ban mục vụ và Tòa Án hôn phối:

I – HỘI ĐỒNG LINH MỤC NHIỆM KỲ 5 NĂM (2023 -2028)

 • Các thành viên chiếu theo chức vụ:
  1) Lm. GB. Nguyễn Khắc Bá – Tổng Đại Diện
  2) Lm. Phêrô Nguyễn Đoài – Đại Diện Tư Pháp, Chưởng ấn TGM
  3) Lm. Giuse Phan Đình Trung – Quản lý Giáo phận
  4) Lm. Phêrô Hoàng Biên Cương – Quản hạt Văn Hạnh
  5) Lm. Phêrô Trần Đình Lai – Quản hạt Nghĩa Yên
  6) Lm. Giuse Trần Đức Ngợi – Quản hạt Ngàn Phố
  7) Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Đình – Quản hạt Ngàn Sâu
  8) Lm. Phêrô Lê Nam Cao – Quản hạt Trung Nghĩa
  9) Lm. Micae Hoàng Xuân Hường – Quản hạt Cẩm Xuyên
  10) Lm. Giuse Nguyễn Công Bình – Quản hạt Kỳ Anh
  11) Lm. Phaolô Nguyễn Minh Sáng – Quản hạt Bình Chính
  12) Lm. Phêrô Lê Thanh Hồng – Quản hạt Minh Cầm
  13) Lm. Phêrô Phan Văn Đồng – Quản hạt Hòa Ninh
  14) Lm. Phêrô Trần Ngọc Hưởng – Quản hạt Nguồn Son
  15) Lm. Phêrô Trần Văn Thành – Quản hạt Tam Tòa
 • Các thành viên đại diện các hạt được bầu bằng phiếu kín:
  16) Lm. GB. Lưu Ngọc Hùng –  Gx. Tam Đa
  17) Lm. Phêrô Thân Văn Hùng – Gx. Thọ Ninh
  18) Lm. GB. Nguyễn Minh Tường – Gx. Đông Tràng
  19) Lm. Phêrô Nguyễn Hiệu Phượng – Gx. Làng Khe
  20) Lm. Phêrô Phan Văn Sen – Gx. Vĩnh Phước (HT)
  21) Lm. Phêrô Nguyễn Lượng – Chuẩn Gx. Đồng Tiến
  22) Lm. Gioan Nguyễn Văn Hữu – Gx. Văn Phú
  23) Lm. Giuse Nguyễn Văn Hảo – Gx. Diên Trường
  24) Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh –  Gx. Hà Lời
  25) Lm. Giuse Trần Minh Hồng –  Gx. Ninh Cường
  26) Lm. Antôn Đậu Thanh Minh – Gx. Tân Phương
  27) Lm. Antôn Nguyễn Xuân Hồng – Gx. An Nhiên
  28) Lm. Giuse Nguyễn Viết Nam – Gx. Tĩnh Giang
  29) Lm. Phêrô Nguyễn Đình Phú – Gx. Đông Yên
  30) Lm. Giuse Nguyễn Hồng Lĩnh – Gx. Đông Sơn
  31) Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hùng – Gx. Gia Hưng
  32) Lm. Vincente Điểm Cao Dương Đông – Gx. Chày
  33) Lm. Phêrô Mai Xuân Ái – Gx. Đan Sa
  34) Lm. Phêrô Nguyễn Văn Phú – Gx. Tân Mỹ
 • Các thành viên đại diện các khóa và Dòng tu được bầu bằng phiếu kín:
  35) Lm. Phaolô Bùi Đình Cao – Khóa II
  36) Lm. Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm – Khóa IV
  37) Lm. Giuse Trần Văn Phúc – Khóa VI
  38) Lm. Antôn Võ Thành Công – Khóa VIII
  39) Lm. Giuse Nguyễn Xuân Vinh – Khóa X
  40) Lm. Micae Trần Phúc Bách – Khóa IX
  41) Lm. Giuse Trần Văn Học – Khóa XI
  42) Lm. Phêrô Nguyễn Văn Kỹ – Khóa XIII
  43) Lm. Gioan Trần Xuân Viên – Khóa XIV
  44) Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tâm, CSsR – Đại diện quý Tu sĩ
 • Các thành viên do Giám mục Giáo phận trọn quyền bổ nhiệm:
  45) Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương, Đại diện Ban Đào tạo
  46) Lm. Antôn Nguyễn Quang Thanh, Đại diện Ban Đào tạo
  47) Lm. Phêrô Nguyễn Huy Hiền, Đại diện ban Giáo lý
  48) Lm. GB. Mai Văn Quốc, Đại diện Ban Loan báo Tin Mừng
  49) Lm. Antôn Nguyễn Xuân Bá, Đại diện Ban Văn Hóa – Thể thao
  50) Lm. GB. Bùi Khiêm Cường, Đại diện Ban Mục vụ di dân
  51) Lm. Phaolô Nguyễn Văn Phục, Đại diện Ban Mục vụ giới trẻ
  52) Lm. Antôn Nguyễn Khánh Cương, Đặc trách Mục vụ thiếu nhi
  53) Lm. Phêrô Trần Phúc Chính, Đại diện các Cha hưu dưỡng
  54) Lm. Antôn Đậu Duy Vinh, Đại diện Ban kiến thiết – Quy hoạch
  55) Lm. Giuse Trần Hữu Tầng, Trưởng Ban truyền thông
  56) Lm. GB. Nguyễn Huy Tuấn, Đại diện Ban Bác ái – Xã hội

Hội Đồng Linh Mục sẽ họp bầu Ban đại diện vào ngày 6/9/2023, ngày thường huấn Linh mục Giáo phận. Ban đại diện Hội Đồng Linh Mục gồm 5 thành viên: 01 Phó chủ tịch, 01 Thư ký, 01 Đặc trách Thủ quỹ và 02 Ban viên. 

II – BAN TƯ VẤN VÀ CÁC TRÁCH VỤ LIÊN QUAN
(Nhiệm kỳ 5 năm: 2023-2028)

1) Lm. GB. Nguyễn Khắc Bá
2) Lm. Giuse Nguyễn Công Bình
3) Lm. Phaolô Bùi Đình Cao
4) Lm. Antôn Võ Thành Công
5) Lm. Phêrô Hoàng Biên Cương
6) Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Đình
7) Lm. Phêrô Nguyễn Đoài
8) Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
9) Lm Phêrô Trần Đình Lai
10) Lm. Giuse Phan Đình Trung
11) Lm. Phaolô Nguyễn Minh Sáng
12) Lm. Phêrô Trần Văn Thành

TỔNG ĐẠI DIỆN: Lm. GB. Nguyễn Khắc Bá
ĐẠI DIỆN TƯ PHÁP (Đang thi hành nhiệm kỳ 2020-2025): Lm. Phêrô Nguyễn Đoài
CHƯỞNG ẤN (Đang thi hành nhiệm kỳ 2020-2025): Lm. Phêrô Nguyễn Đoài
QUẢN LÝ (Đang thi hành nhiệm kỳ 2019-2024): Lm. Giuse Phan Đình Trung

III – BỔ NHIỆM CÁC CHA QUẢN HẠT (nhiệm kỳ 2023 – 2028)

1) Lm. GB. Nguyễn Khắc Bá – Quản hạt Can Lộc
2) Lm. Phêrô Hoàng Biên Cương – Quản hạt Văn Hạnh
3) Lm. Phêrô Trần Đình Lai – Quản hạt Nghĩa Yên
4) Lm. Giuse Trần Đức Ngợi – Quản hạt Ngàn Phố
5) Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Đình – Quản hạt Ngàn Sâu
6) Lm. Phêrô Lê Nam Cao – Quản hạt Trung Nghĩa
7) Lm. Micae Hoàng Xuân Hường – Quản hạt Cẩm Xuyên
8) Lm. Giuse Nguyễn Công Bình – Quản hạt Kỳ Anh
9) Lm. Phaolô Nguyễn Minh Sáng – Quản hạt Bình Chính
10) Lm. Phêrô Lê Thanh Hồng – Quản hạt Minh Cầm
11) Lm. Phêrô Phan Văn Đồng – Quản hạt Hòa Ninh
12) Lm. Phêrô Trần Ngọc Hưởng – Quản hạt Nguồn Son
13) Lm. Phêrô Trần Văn Thành – Quản hạt Tam Tòa

IV – XÁC NHẬN VIỆC BỔ NHIỆM CÁC CHA TRƯỞNG BAN CHUYÊN TRÁCH
(Nhiệm kỳ đang thi hành chức vụ 2019 – 2024)

1) Ban Bác ái – Xã hội (Caritas giáo phận) : Lm. GB. Nguyễn Huy Tuấn
      Đặc trách bệnh nhân: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tâm, CSsR
2) Ban Công lý và Hòa Bình : Lm. Phêrô Trần Đình Lai
3) Ban Giáo dân và Gia đình : Lm. Giuse Trần Văn Phúc
4) Ban Giáo dục Kitô giáo : Linh mục GB. Nguyễn Khắc Bá
5) Ban Giáo lý Đức tin : Lm. Giuse Trần Đức Ngợi
6) Ban Giới trẻ và Thiếu nhi : Lm. Phaolô Nguyễn Văn Phục
      Đặc trách Sinh viên : Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khánh
7) Ban Loan Báo Tin Mừng : Lm. GB. Mai Văn Quốc
8) Ban Mục vụ Di dân : Lm. Tôma Võ Minh Danh
      Đặc trách Di dân tại Hoa Kỳ : Lm. GB. Cao Xuân Hưng
9) Ban Mục vụ Doanh nhân : Lm. Antôn Đậu Thanh Minh
10) Ban Mục vụ Giới chức : Lm. Giuse Nguyễn Viết Nam
11) Ban Phụng vụ : Lm. Antôn Nguyễn Xuân Hồng
12) Ban Quy hoạch – Dự án : Lm. Antôn Đậu Duy Vinh
13) Ban Thánh nhạc : Lm. Giuse Nguyễn Công Bình
14) Ban truyền thông : Lm. Giuse Trần Hữu Tầng
15) Ban Văn hóa – Thể thao : Lm. Antôn Nguyễn Xuân Bá
16) Ban Tu sĩ : Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tâm, CSsR.
17) BAN ĐÀO TẠO:  Gộp ba tiểu ban Ban mục vụ ơn gọi, Đặc trách chủng sinh và Đồng hành với các Phó tế và Linh mục 5 năm sau chịu chức với nhau, gồm các thành viên sau đây. Ban này sẽ họp để bầu và phân bổ các chuyên trách cụ thể cho phù hợp và hiệu quả nhất:
    1.  Cha giáo GB. Nguyễn Khắc Bá
    2.  Cha giáo Phaolô Bùi Đình Cao
    3.  Cha giáo Phêrô Nguyễn Văn Hương
    4.  Cha giáo Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm
    5.  Cha giáo Phêrô Nguyễn Hiệu Phượng
    6.  Cha giáo Antôn Võ Thành Công
    7.  Cha giáo Antôn Nguyễn Quang Thanh
    8.  Cha giáo Giuse Hoàng Cung
    9.  Cha giáo Phêrô Nguyễn Văn Ninh
    10. Cha giáo Phêrô Nguyễn Đoài
    11. Cha hạt Phêrô Lê Nam Cao
    12. Cha hạt Phaolô Nguyễn Minh Sáng
    13. Cha xứ GB. Lưu Ngọc Hùng
    14. Cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Hùng
    15. Cha xứ Giuse Trần Văn Học

V – KIỆN TOÀN NHÂN SỰ TÒA ÁN HÔN PHỐI GIÁO PHẬN

Duy trì các chức danh của Tòa Án Hôn Phối Giáo phận (Nhiệm kỳ 2021-2026) và bổ sung thay thế một số nhân sự mới như sau:
1) Chánh án : Lm. Phêrô Nguyễn Đoài
2) Thẩm phán : Lm. GB. Nguyễn Khắc Bá
3) Thẩm phán : Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh
4) Công tố viên : Lm. Antôn Võ Thành Công
5) Bảo hệ viên : Lm. Giuse Nguyễn Xuân Vinh
6) Lục sự, luật sư, dự thẩm : Lm. Giuse Trần Hữu Tầng
7) Lục sự, luật sư, dự thẩm : Lm. Phêrô Nguyễn Văn Kỹ
8) Lục sự, dự thẩm : Nữ tu Matta Phùng Thị Lụa.

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH

     Louis Nguyễn Anh Tuấn

(Đã ấn ký)

TẢI THÔNG BÁO PDF TẠI ĐÂY

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *